Szczegóły aktualności

2012-03-16
Zaległe informacje         Pod koniec 2011 r. z inicjatywy grupy działaczy organizacji pozarządowych powołano w Wałbrzychu, Wałbrzyski Integracyjny Sejmik Osób Niepełnosprawnych, jako związek stowarzyszeń i osób prawnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W jego utworzeniu  brali aktywny udział członkowie DSON, pomagając przy opracowywaniu statutu organizacji i procedurze rejestracji sądowej.

      Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zadań publicznych, na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, reprezentowania ich interesów oraz integrowanie dla tego celu innych stowarzyszeń i organizacji społecznych działających wśród niepełnosprawnych.

WISON uzyskał już rejestrację  w Krajowym Rejestrze Sądowym, a na zebraniu założycielskim wybrał władze stowarzyszenia, w tym  dwie członkinie DSON. W skład zarządu WISON powołano  prezesa DSON Bożenę Wiernik, a członkiem komisji rewizyjnej WISON została Michalina Błaż- Bazan.

       WISON podejmuje pierwsze kroki, aby udowodnić potrzebę swojego istnienia.  DSON jako współorganizator WISON będzie w tym aktywnie uczestniczył. Bliższe szczegóły o WISON znajdują się na  jego stronie internetowej.

-

         W styczniu  b.r. Starosta Wałbrzyski p. Robert Ławski powołał  5- osobową Powiatową Społeczną Radę  do spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2012-2015. W jej skład wszedł członek DSON Piotr Wiernik, który w DSON, od 1997 r. pełni społecznie funkcję konsultanta społeczno- prawnego. Powiatowa Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybrała p. Wiernika swym wiceprzewodniczącym,  delegując go do pracy w zespole do spraw opiniowania złożonych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosków i ofert z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a finansowanych ze środków PFRON.

22 lutego 2012 r. Dyrektor PCPR swym zarządzeniem powołał p. Wiernika w skład  wymienionego wyżej zespołu.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 16 marca, podczas ktorego wstepnie opiniowano złożone wnioski,  na wszystkie  prawem przewidziane formy finansowej pomocy ze środków PFRON.

 

     Z przyczyn finansowych, Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych po 10 latach prowadzenie dziecięcej świetlicy środowiskowo- integracyjnej,   od 1 stycznia 2012 r. zrezygnowało z jej prowadzenia. Środki wsparcia , jakie ostatnio otrzymywaliśmy na pracę świetlicy  z Urzędu Miejskiego nie pozwalały zabezpieczyć prawidłowego jej funkcjonowania.  Kilkuletnia praca wychowawcza prowadzona w środowisku  dzieci z Białego Kamienia przynosiła nam dużą satysfakcję. Efekty naszej pracy  były widoczne w środowisku, z którego wywodziły sie dzieci , jak i w szkole, do której wychowankowie  uczęszczali. Grupie  wychowawców, którzy  w okresie 10 lat pracowali w świetlicy wyrażamy serdeczne podziękowanie za ich trud włożony w wychowanie  dzieci ze  świetlicy.