Szczegóły aktualności

2013-03-04
Doroczne zwyczajne walne zebranie członków DSON

Wałbrzych, dnia  04 marca 2013 r.

Pani/Pan…………………………………………………………….

                                                                                                             członek DSON

Zarząd DSON działając zgodnie z §  27 i 22 Statutu, zwołuje na dzień 18 marca / poniedziałek / 2013 roku

zwyczajne walne zgromadzenie członków DSON w sali klubu integracyjnego DSON w WOK na Białym Kamieniu, ul. gen. Andersa 185.Pierwszy termin rozpoczęcia – godzina 14:30  - przy braku wymaganego Statutem DSON quorum: drugi termin rozpoczęcia - godzina 14:45.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3.Stwierdzenie prawomocności obrad

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór protokolanta obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego za 2012 rok

7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2012 rok

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok, to jest bilansu, rachunku zysków i strat oraz   

    informacji dodatkowej

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DSON

10.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok

11.Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla zarządu DSON

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie obrad

 

 

Prezes DSON

Bożena Wiernik