Szczegóły aktualności

2012-03-08
Informacja o walnym zgromadzeniu członków DSON

Uchwała

               Zarządu DSON w Wałbrzychu podjęta dnia  05 marca 2012 r.

 

Zarząd DSON, zgodnie z § 27 i 22 Statutu DSON, zwołuje na dzień 19 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.  Miejsce Zgromadzenia, sala klubowa WOK w Wałbrzychu, ul. gen. Andersa 185. Godzina rozpoczęcia: w terminie pierwszym15, 00 w terminie drugim –  15,15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Stwierdzenie prawomocności obrad

4.  Przyjęcie porządku obrad

5.  Wybór protokolanta obrad

6.  Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok

7.  Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok

8.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok, to jest bilansu, rachunku zysków i  

      strat oraz informacji dodatkowej

9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DSON

10.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 rok

11.Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla zarządu DSON

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie obrad

 

 

Zarząd DSON

 

Prezes Bożena  Wiernik          Sekretarz Katarzyna Roman    Skarbnik Adrianna Wierna

 

     

Członek Zbigniew Boruch                 Członek Zbigniew Lubiński

 

 

Wałbrzych, dnia  05 marca 2012 r.

Pani/Pan…………………………………………………………….

                                                                                                             członek DSON

Zarząd DSON działając zgodnie z §  27 i 22 Statutu, zwołuje na dzień 19 marca / poniedziałek / 2012 roku

zwyczajne walne zgromadzenie członków DSON w sali klubu integracyjnego DSON w WOK na Białym Kamieniu, ul. gen. Andersa 185.Pierwszy termin rozpoczęcia – godzina 15⁰⁰ - przy braku wymaganego Statutem DSON quorum: drugi termin rozpoczęcia - godzina 15¹⁵.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3.Stwierdzenie prawomocności obrad

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór protokolanta obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok

7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok, to jest bilansu, rachunku zysków i strat oraz   

    informacji dodatkowej

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DSON

10.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 rok

11.Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla zarządu DSON

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie obrad

 Prezes DSON

Bożena Wiernik