O Stowarzyszeniu 


 
 
 
 
 
 
 


Dolnośląskie Stowarzyszenie

Osób Niepełnosprawnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000068261

58-304 Wałbrzych

ul. Gen. Władysława Andersa 187

tel (074) 841 - 54 - 53

tel. kom. +48 606 97 19 83

e-mail: dson-walbrzych@wp.pl

 

 

Konto bankowe: BGŻ
o/Wałbrzych

nr. 76 2030 0045 1110 0000 0087 8430

 

 

 

Stowarzyszenie jest członkiem :

 

-Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu-

www.dfop.org.pl

-Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu

www.wson.wroc.pl

- Wałbrzyskiego Integracyjnego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu ( także współzałożyciel)

www.wison.pl

 

 

 Celem stowarzyszenia jest:  


1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych m.in.poprzez organizowanie działalności kulturalnej,sportowej, turystycznej, oświatowej.
2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień związanych m.in. z integracją europejską, ochroną środowiska, przeciwdziałania patologiom społecznym związanym z narkomanią, alkoholizmem.
4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.
 
Cele swoje realizuje w szczególności poprzez:
 
1. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, jak i specjalnej, placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami o podobnym profilu działania; 
2. Organizowanie pomocy i samopomocy codziennej w sprawach życiowych; 
3. Organizowanie działań zmierzających do integracji członków jak też przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, bezwartościowości osamotnieniu i bezradności; 
4. Inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych mających na celu w szczególności zapobieganie tak często spotykanej ostatnio patologii; 
5. Dotarcie wszelkimi sposobami prawem dozwolonych do osób niepełnosprawnych; 
6. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, prowadzenie integracyjnych placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
STATUT DSON
 
Historia DSON w pigułce

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Wałbrzychu z/s w Świdnicy 23 listopada 1993r. Powstało z myślą o masowym skupieniu osób niepełnosprawnych i reprezentowaniu ich interesów na arenie publicznej.  Do 1997r. Stowarzyszenie poszukiwało sposobu na istnienie w obszarze, który spowodował jego powstanie.

Ówczesne władze DSON nie miały jednak  pomysłu na pracę stowarzyszenia. Obracano się w kręgu różnych projektów, bez poszukiwania źródeł ich sfinansowania. Brak było widocznych efektów działalności.

Wybrany 28 listopada 1997r. nowy zarząd borykał się z różnymi kłopotami, szczególnie finansowymi. Dług stowarzyszenia w tym dniu wynosił prawie 15 tyś. zł.

Zarząd skoncentrował się przede wszystkim na uregulowaniu wszystkich należności i rozpoczęciu działań integrujących członków, sympatyków i podopiecznych DSON. Przyniosło to do dziś wymierne efekty. Stowarzyszenie okrzepło, ma jasno zarysowany program działania, oddanych działaczy i uporządkowaną gospodarkę finansową.

                W działalności stowarzyszenia skoncentrowano się na przedsięwzięciach związanych ze społeczna integracją osób niepełnosprawnych. Czyni się to w różnych formach.

                DSON podejmowało i podejmuje różne działania związane ze wspieraniem środowiska niepełnosprawnych, występowania w ich imieniu do władz i instytucji z postulatami mającymi poprawiać sytuacje osób niepełnosprawnych. Takie rzecznictwo podejmujemy z inicjatywy własnej bądź na wniosek zaineresowanych.

                Bieżąca działalność stowarzyszenia skupia się w klubie integracyjnym DSON zlokalizowanym w siedzibie WOK przy ul. Gen. Andersa 185.

Raz w tygodniu ( obecnie poniedziałek od 15 do 17) podczas spotkania omawiane są interesujące uczestników tematy. W ramach klubu organizowane są turnieje warcabowo- szachowe, konkursy wiedzy o miastach Dolnego Śląska, imprezy: Andrzejki, Dzień Kobiet, Walentynki, śledzik, tłusty czwartek, powitania wiosny i lata, pożegnania jesieni. Stowarzyszenie organizuje kolacje wigilijne i śniadania wielkanocne. Organizuje także rehabilitacje na basenie i podczas zajęć klubowych. Raz był zorganizowany zbiorowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny.

                DSON organizuje zbiorowe wyjścia na koncerty do filharmonii i spektakle teatralne. Raz w roku zbiorowy wyjazd do opery lub operetki do Wrocławia.

                Od 1999 r. organizowane są rajdy samochodowe osób niepełnosprawnych z poznawaniem poszczególnych miejscowości Dolnego Śląska. Od trzech lat organizuje się także rajdy piesze niepełnosprawnych po ziemi wałbrzyskiej.

                 W 2003 r. Stowarzyszenie zorganizowało ogólnopolską konferencję na temat

„ Społecznej integracji Osób Niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej”. Wydano także w nakładzie kilku tysięcy folder o DSON i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

                 W ramach poznawania życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej zorganizowano zbiorowe wyjazdy do Pragi, Kopenhagi, Berlina z pobytem na słonecznej wyspie pod tym miastem, Brukseli do siedziby Komisji  i Parlamentu Europejskiego, Wiednia i Bratysławy, Morawskiego  Krasu koło Brna, Goerlitz, Dvur Kralove i tamtejsze zoo –safari.

                 Zorganizowano dwa wyjazdy zbiorowe do Warszawy. Pierwszy w celu poznania pracy centrali PFRON i Sejmu RP i drugi na centralne uroczystości z okazji dnia osób niepełnosprawnych.

                W latach 2001-2011 stowarzyszenie prowadziło świetlice dla 25 uczniów szkół podstawowych z rodzin objętych pomocą wychowawczą i dzieci niepełnosprawnych.

Ponad 10- letnia praca świetlicy sprzyjała rozwojowi intelektualnemu dzieci, a dziesiątki zorganizowanych imprez i zabaw sprzyjały pozytywnej zmianie ich postaw wobec środowiska.

                Stowarzyszenie było organizatorem cyklicznej imprezy dla dzieci niepełnosprawnych po nazwą „Jesienny Festyn Sportowo- Rekreacyjny”.

                W ramach wielopłaszczyznowego programu integracji osób niepełnosprawnych, w klubie DSON prowadzono kursy j. niemieckiego, komputerowe, racjonalnego odżywiania.

                Od 1997 r. stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych, a w nim m. in. doradztwo prawne, podatkowe. 

                Stowarzyszenie okresowo współpracowało z bankiem żywności, udzielając potrzebującym niepełnosprawnym wsparcia żywnościowego.

                Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w projekcie o problematyce integracji osób niepełnosprawnych prowadzonym pod nazwą „Feniks” przez PCPR w Wałbrzychu.

                Współpracując z Dolnośląskim Instytutem Doradczym stowarzyszenie było partnerem w dwóch prowadzonych projektach: „Integracja od przedszkola” i „Niemożliwe staje się możliwe”. Oba projekty służyły przygotowaniu nauczycieli przedszkoli do kształtowania u dzieci pozytywnych zachowań wobec zjawiska niepełnosprawności.  

                Wszystkie działania stowarzyszenia były finansowane ze środków pozyskanych od darczyńców, z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych oraz w wyniku wygrania konkursów na określone zadania ogłaszanych przez Oddział Dolnośląski PFRON oraz wszystkie szczeble samorządu: gminny powiatowy i wojewódzki.